Uwaga konkurs! Regulamin konkursu.

Lubicie konkursy, bo my bardzo!

Dlatego przygotowaliśmy dla Was - szczególnie dla miłośników Kultury Wielkiej Brytanii, jak też serialu "The Crown" wyjątkowy i ambitny konkurs na naszym fanpage'u:  https://www.facebook.com/GreenwichPL/

Pytania są w języku angielskim, więc oprócz zabawy jest też nauka i walory kulturoznawcze.

Poniżej regulamin konkursu, a już teraz zapraszamy do wspólnej zabawy!

REGULAMIN KONKURSU „100 pytań o UK”
Z DNIA 26.11.2019

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest GREENWICH Szkoła Języków Obcych  z siedzibą przy ul. Reja 4, 87-800 Włocławek, , NIP 8881136926 (dalej zwana "Organizatorem").

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie

https://www.facebook.com/GreenwichPL

(zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano NAGRODY, wręczane co miesiąc jednemu  zwycięzcy  – Dowolny kurs online dostępny w sklepie GREENWICH lub voucher 50 zł na dowolny produkt lub usługę GREENWICH oraz NAGRODA GŁÓWNA – Voucher o wartości 200zł na dowolny produkt lub usługę dostępną w GREENWICH.

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na fanpag`u GREENWICH https://www.facebook.com/GreenwichPL/ 

Oraz na stronie www.GREENWICH.pl

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem  https://www.facebook.com/GreenwichPL/

oraz na stronie www.GREENWICH.pl

2. Konkurs trwa od dnia 26.11.2019  godz. 9.00  do 30.06.2020r godz. 21.30. ma formę ciągłą, co oznacza, że zwycięzcy są ogłaszani co miesiąc.

 

 1. Nagrody otrzymają osoby, które zdobędą najwięcej punktów, czyli podadzą najwięcej poprawnych odpowiedzi.

 

 1. Na koniec roku szkolnego, zostanie wylosowana nagroda główna, dla osoby, która w ciągu trwania całego konkursu zdobyła najwięcej punktów.

 

 1. Ranking z wynikami, będzie dostępny na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/GreenwichPL/
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe lub wykonanie zadań konkursowych.
  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/GreenwichPL/ oraz na stronie www.greenwich.pl

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i oryginalności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator wyłoni zwycięzców spośród osób, które odpowiedzą na największą ilośc pytań konkursowych lub zrobią największą ilość zadań.

6.Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia od momentu zakończenia konkursu.

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie https://www.facebook.com/GreenwichPL/

 

 1. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 2. f) wykorzystują do głosowania zakupione like`i

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, usuwania złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. .

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 • 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2019

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.greenwich.pl
  5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/GreenwichPL/

 

About the Author