fbpx

Polityka prywatności

www.greenwich.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Greenwich Language Services sp. z o.o. odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane możemy otrzymywać:

  • bezpośrednio od Państwa
  • od podmiotu, który zawarł z Greenwich Language Services sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w zakresie kursu językowego, z którego Państwo korzystacie.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez witrynę www.greenwich.pl oraz jest Greenwich Language Services Sp. z o.o. ul. Reja 4, 87-800 Włocławek tel. 664 124 777.

Jakie Państwa dane przetwarzamy ?
Jeśli wyrażą Państwo zainetersowanie naszymi usługami, w celach kontaktowych będziemy przetwarza
Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz nr telefonu i /lub adres email, przekazane nam w rozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej, osobiście lub za pomocą formularza kontaktowego.
W celu zawarcia umowy przetwarzamy dodatkowo dane niezbędne do tej czynności, czyli adres zamieszkania nr PESEL oraz w przypadku przedsiębiorców adres i nazwę siedziby, nr NIP, nr REGON.
W wyjątkowych okolicznościach, za Państwa zgodą, możemy przetwarzać informacje na temat zdrowia np. w zakresie istniejących alergii lub innych informacji, ważnych z punktu widzenia uczestnictwa w prowadzonych przez nas zajęciach.
W zależności od wybranego kursu możemy przetwarzać Państwa adres mailowy w celu utworzenia konta na oferowanych platformach e-learningowych, o których mowa poniżej.
W przypadku wyrażania przez Państwa zgody możemy przetwarzać Państwa wizerunek lub wizerunek Państwa dziecka w celach marketingowych i informacyjnych związanych z działalnością Szkoły i podmiotów z którymi Szkoła współpracuje.
Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień mogą Państwo znaleźć w rozdziale „Pliki Cookies“.
Na naszej stronie umieszczona jest wtyczka do portalu społecznościowego Facebook. Klikając w nią zostaną Państwo przeniesieni na ten portal. Informacje na temat zasad przechowywania danych na Facebooku są dostępne pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
Informujemy, że w ramach prowadzenia naszego fanpage’a na Facebooku, Greenwich Language Services sp. z o.o. jest wraz z Facebookiem współadministratorem danych. Informację na ten temat możecie Państwo znaleźć na naszym fanpage’u.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych i na jakiej podstawie?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:
a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu językowego w tym korzystania z udostępnianych w ramach umowy narzędzi do edukacji zdalnej,
b) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze np. w zakresie prowadzenia księgowości,
c) marketingu bezpośredniego Szkoły oraz marketingu innych podmiotów np. Edu Bears sp. z o.o. sp.k.;
d) analizy , weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć w Szkole.
e) Wystawienia zaświadczenia, certyfikatu w tym certyfikatu LCCI / PTE

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) zgoda wyrażona przez Państwa w imieniu swoim i/lub Ucznia (np. na przetwarzanie wizerunku, na przetwarzanie danych w celu umożliwienia dostępu do narzędzi internetowych w ramach wykupionych kursów ) (art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust 2 lit a RODO)
b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) niezbędność do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO)
d) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę np. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenie roszczeń.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z  Greenwich Language Services sp. z o.o. podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.
W pozostałym zakresie, czyli, jeśli podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody np. zgody na działania marketingowe, zgody na udostępnienie wizerunku, zgody na przetwarzanie danych na platformach e-learningoiwych. Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością realizacji celu podanego w treści zgody, np. skorzystania z udostępnianych narzędzi nauki przez inetrnet.
W ramach oferowanych kursów , uczestnicy mogą korzystać z następujących platform:
1) www.bs.edubears.pl
2) MyEnglishLab dostępnego pod adresem https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html
3) www.fiszkoteka.pl

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych?
Na zasadach określonych w RODO (art. 15-21) mają Państwo prawo do: żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zwłaszcza w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (adres email, telefon, wizerunek) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jak cofnąć zgodę?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Greenwich Language Services sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w sposób umożliwiający weryfikację Państwa tożsamości.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Greenwich Language Services sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Greenwich Language Services sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Greenwich Language Services sp. z o.o.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku, np. przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody lub do momentu ustania celu przetwarzania np. rezygnacji korzystania z platformy e-learningowej.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Greenwich Language Services sp. z o.o. np. gdy jesteście Państwo podani jako osoba do kontaktu do wykonania tej umowy, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z działaniami marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (zakończenie działań marketingowych).

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie „Pliki Cookies“.

Przekazywanie danych do innych odbiorców oraz do krajów trzecich
Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się zdarzyć, że w ramach obsługi IT, nasi poddostawcy wykorzystują serwery umieszczone w USA. W takim przypadku firmy te w ramach stosowanych regulaminów zapewniają, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa w szczególności wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w serwisie MyEnglishLab lub brania udziału w kursie kończącym się wydaniem certyfikatu LCCI/PTE dane będą udostępniane Pearson plc w Wielkiej Brytani (registered office 80 Strand, London, WC2R 0RL, United Kingdom, registered number 53723) oraz podmiotom z nim powiązanym na zasadach opisanych w politykach prywatności dostępnych na stronach https://www.pearson.com/legal-information/privacy-notice oraz https://www.pearson.pl/polityka-prywatnosci/.
Dane osobowe w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody mogą zostać udostępnione spółce Edu Bears sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczyńskiej 69 oraz podmiotom współpracującym z tą spółką (dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie językowym Teddy Eddie/Savvy Ed). Dane będą także udostępniane innym podmiotom współpracującym ze Szkołą np. firmom obsługującym nas w zakresie usług IT (serwis, hosting) oraz księgowości .
Przy korzystaniu z serwisu internetowego www.fiszkoteka.pl dane niezbędne do logowania przekazywane są podmiotowi zarządzającemu Serwisem tj. Sonobou Marcin Młodzki Warszawa 02-798, ul. Mielczarskiego 8/58.

Pliki Cookies
Witryna https://www.greenwich.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie
i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz, w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
b. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,
c. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
d. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.
Greenwich Language Services sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie ochrony danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@greenwich.pl lub telefoniczny pod nr: 664 124 777.

Greenwich Language Service Sp. z o. o.

ul. Reja 4
87-800 Włocławek

NIP: 8881136926
KRS: 0000559441

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek: 900 - 1700
wtorek: 800 - 1600
środa: 900 - 1700
czwartek: 900 - 1700
piątek: 800 - 1600

Rachunek bankowy:
45 2490 0005 0000 4520 9420 0080